Dominicanessen van King William’s Town, Z-Afrika

e congregatie van de zusters dominicanessen van de heilige Catharina van Siëna van King William’s Town, Zuid-Afrika, is een internationale, multiculturele congregatie.

Ons hoofdbestuur woont in Johannesburg, ons Moederhuis was in King William’s Town, Zuid-Afrika. In Nederland zijn we gevestigd in Albertushof Venlo.

Onze congregatie is ontstaan vanuit het klooster St. Ursula – Augsburg, Duitsland. Vanuit dit klooster gingen 7 zusters naar Zuid-Afrika op verzoek van bisschop Richard van het diocees Port Elizabeth.

De bisschop en zijn medewerkers waren reeds in 1876 begonnen met de bouw van een school in King William’s Town voor kinderen van Duitse emigranten.

De grond was beschikbaar gesteld door de gouverneur van Kaap de Goede Hoop en in 1877 kwamen de 7 zusters naar King William’s Town.

Twee jaar later meldden zich de eerste Zuid-Afrikaanse postulanten. Meer dan 1000 jonge vrouwen van verschillende culturen en nationaliteiten hebben zich aan het werk van onze congregatie gegeven.

Reeds vanaf het begin werd er onderwijs gegeven op scholen, eerst voor de kinderen van de Duitse emigranten, maar ook voor kleurlingen, zwarten, blanken en Chinese kinderen. Later werkten de zusters ook in ziekenhuizen en op verschillende missieposten en klinieken  in heel Zuid-Afrika, Zimbabwe, Europa, Bolivia en Ecuador.

Venlo

Albertushof werd in 1939 gesticht als  noviciaatshuis.  De aanleiding hiertoe was de Kulturkampf vlak voor de tweede wereldoorlog. Omdat in Duitsland novicen en jonge zusters gedwongen werden om zich aan te sluiten bij de arbeidsdienst zocht men elders een onderkomen.

Albertushof kon op die manier ook een schuilplaats zijn voor de Duitse zusters, indien zij als gevolg van de oorlog Duitsland zouden moeten verlaten. Vijf zusters uit Schlehdorf (Beieren) betrokken op 10 Januari 1939 een oude boerderij in Venlo, die door het hoofdbestuur van de congregatie in Zuid-Afrika was gekocht van de paters Dominicanen van de Duitse provincie.

De zusters maakten een heel moeilijke tijd door, omdat kort na hun aankomst de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De zusters gaven vele evacués en onderduikers een schuilplaats en verborgen verschillende jongemannen die in gevaar waren.

De gastvrijheid en de manier waarop de zusters met de mensen deelden wat ze hadden, gaf hen in de stad Venlo een goede naam. Geleidelijk meldden zich op Albertushof ook Nederlandse meisjes die naar de missie wilden. Degenen die intraden werden al snel na hun Professie naar Zuid-Afrika uitgezonden.

De zusters werkten op de boerderij en leefden van de opbrengst. Omdat die opbrengst niet genoeg was om in hun levensonderhoud  te voorzien, werden in de loop der jaren verschillenden activiteiten ondernomen: het houden van kippen, verkoop van eieren.

In 1961 namen enkele zusters de leiding op zich in een bejaardenhuis in de stad.

In 1963 begonnen de zusters met een kleuterdagverblijf omdat in die tijd veel moeders gingen werken en de kinderen daardoor in hun ontwikkeling bedreigd werden. Aanvankelijk was er een dagverblijf voor gezonde kleuters ‘Albertus Kleuterhof’ genaamd. Drie jaar later ontstond  uit noodzaak een apart dagverblijf voor verstandelijk gehandicapte kinderen ‘Kindervreugd’.
Kinderopvang is op Albertushof vele jaren het voornaamste apostolaat geweest.

Open dominicaanse kerk

In 1969 betrokken de zusters een nieuw gebouwd klooster op hetzelfde terrein als de boerderij, omdat de verbouwing van het oude klooster duurder was dan de nieuwbouw. De oude boerderij werd verkocht en is gerenoveerd voor bewoning en culinaire doeleinden.

Het gemeenschapsleven van de zusters verloopt volgens een bepaalde dagorde waarbij de Eucharistieviering en het liturgisch morgen- en avondgebed een belangrijke plaats innemen. Op grote feestdagen komen mensen van buitenaf om samen met ons Eucharistie te vieren.

Sinds oktober 2005  heeft de ‘Open Dominicaanse Kerk‘ elke zondag om 11 uur een Eucharistieviering of liturgische Woorddienst, voorbereid door een Dominicaanse liturgische werkgroep.

Als gemeenschappelijk apostolaat staat gastvrijheid hoog in het vaandel en sommige zusters zijn nog steeds betrokken bij vrijwilligerswerk buitenshuis. Op Albertushof heerst een sfeer van openheid en ontspanning en onderling wordt goed samengewerkt.

Er wordt blijvend gestreefd naar vernieuwing en verdieping. Ofschoon de groep een ouder wordende gemeenschap is, willen zij met de Dominicaanse broeders, zusters en leken de Dominicaanse spiritualiteit doorgeven. Elke tweede woensdag van de maand komt de groep ‘Familia Dominicana’ in Albertushof bijeen. We proberen om de toorts van St. Dominicus brandend te houden en door te geven.

Marie-Josée van Beeren o.p.

*

Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna, King William’s Town, Zuid-Afrika / Albertushof Venlo

Hakkesstraat 26
5916 PX Venlo

tel.: 077 – 351 2107

Contactpersoon: zr. Margo Verspeek o.p. (e-mail)