Dominicanessen van het Sint Catharina-apostolaat

ndanks diverse aanbiedingen als directrice van de R.K. leeszaal in Arnhem en als medewerkster in de redactie van het Overijssels Dagblad, kon geen enkele aanbieding zr. Maria Trooster bevredigen.

Na vier jaar woonachtig te zijn geweest in Heeten, waar zij als het ware een contemplatief leven kon leiden, had zij innerlijk gevoeld dat dit leven een voorbereiding was op iets anders.

Op 18-jarige leeftijd (zr. Trooster werd geboren in 1886) was zij al ingetreden in de Derde Orde. St. Dominicus en de H. Catharina van Siëna waren de voorbeelden naar wie zij zich wilde vormen en die ze naar haar beste vermogen wilde navolgen in haar liefde tot God en de mensen. Een artikel over de H. Catharina van Siëna dat zij wilde publiceren in het toen sterk sociaal gerichte weekblad “De Katholieke Vrouw” leidde tot kennismaking met pater van Wely die zij om overleg en advies vroeg.

Dominica-Trooster

Zr. Dominica Trooster, stichter

Het begin

Pater van Wely was al lange tijd bezig met de gedachte aan een sociaal-caritatief apostolaat. Lang had Zr. M. Trooster uitgezien naar een gelegenheid om met meerdere derde-ordelingen samen te wonen en een religieuze gemeenschap te vormen die ten dienste zou staan van de medemensen. Samen met een ander lid van de derde orde betrok zij in 1923 hun eerste huis in Zwolle. Zij werden benaderd door de Dr. Ariënsvereniging om drankzuchtige vrouwen die in een christelijk sanatorium te Beekbergen verpleegd werden, in hun huis op te nemen. Er werd een verpleegster in dienst genomen om de drankzuchtige patiënten te begeleiden.

Langzamerhand sloten zich meer derde-ordelingen aan en kwamen er verzoeken binnen om assistentie te verlenen in enkele grote gezinnen.
Wekelijks gaf pater van Wely een conferentie aan de leden. Inmiddels verhuisde men naar een groter huis en kreeg men toestemming voor een kapel.
Op 4 mei 1932 ontving pater van Wely zijn benoeming tot hoogleraar in de Thomistische theologie aan het Collegium Angelicum in Rome. Dit was een groot gemis, maar de paters Dominicanen verleenden  daarna assistentie.

Zwolle, Wageningen, Enschede, Dordrecht

In 1934 werd het huis aan de Burgemeester van Royensingel in Zwolle betrokken. Dit werd het moederhuis waar retraites en conferenties gegeven werden. De zusters gingen diverse cursussen volgen en er werden afspraken gemaakt met het Wit-Gele Kruis.

In 1937 bood een bevriende dame – lid van de derde orde – in Wageningen huis te huur aan als de zusters bereid waren daar te komen werken. In overleg met besturen van sociale en caritatieve verenigingen werd hier het gezinszorgwerk opgezet. In datzelfde jaar vond er een bespreking plaats in Enschede met het Wit-Gele Kruis en in 1938 werd daar het huis ingezegend en werd een van de zusters aangesteld als parochiezuster. Later volgden er nog vier zusters die als maatschappelijk werkster in de parochies gingen werken.

In 1941 werd er een beroep gedaan op de zusters om in Dordrecht met maatschappelijk werk te beginnen.Het betrof het St. Franciscusliefdewerk, de zorg voor de verwaarloosde jeugd en gezinsbezoeken.

Grote behoefte aan hulp

Vervolgens kwamen er verzoeken van de Martha-Vereniging tot bescherming van meisjes uit Haarlem om het kinderhuis voor kinderen van ongehuwde moeders en andere onverzorgde kinderen over te nemen. Ook het Margarethahuis voor werkende meisjes die daar geplaatst waren door de kinderbescherming, werd aan onze zorg toevertrouwd.

Enkele jaren later werden door de stichter en stichteres zusters geplaatst in de bejaardenstichting Delftweide in Haarlem om daar de leiding op zich te nemen. Men begon tevens met bejaardenzorg te Doemrade en later in Maastricht.

Inmiddels werden er enkele zusters als maatschappelijk werkster in Rotterdam geplaatst op verzoek van de paters Kruisheren. De aanvragen waren zo talrijk dat er niet op alle verzoeken kon worden ingegaan.

Overlijden van de stichters

Op de dag van zijn verjaardag, 20 december 1963, overleed Pater Van Wely. Pater I. Biezeno werd daarna onze geestelijke adviseur en na diens overlijden werd dit pater J. Visker. Ondanks alle problematiek in de wereld en in de kerk, ook in de kringen van priesters en religieuzen, liep het aantal intredes terug. Daardoor en mede door pensionering van enige zusters moesten er wat werkzaamheden worden afgestoten.

Op 2 juni 1974 is onze stichteres M. Dominica Trooster overleden, nadat zij in 1969 vanwege haar hoge leeftijd haar functie als Algemene Overste had neergelegd. Zij werd opgevolgd door Zr. Benedicta Nelis.

Klein boompje

Het St.Catharina-Apostolaat had geen eigen verzorgings- of verpleeghuis. Dit betekende dat zusters na opheffing van hun communiteit elders geplaatst werden. Zo gingen de communiteiten uit Zwolle en Rotterdam naar de zusters Franciscanessen in Etten-Leur. De communiteit uit Haarlem werd opgenomen bij de zusters van de Goede Herder in Bloemendaal en enkele zusters namen hun intrek in Insula Dei te Arnhem.

Moeder Dominica schreef aan het eind van haar leven: “Onze stichting is maar een klein boompje gebleven in de tuin van Gods kerk, maar misschien is er toch wel hier en daar een zaadje uitgewaaid van ons idee tot apostolisch bedoelde sociale inzet.”

Amata Lansman o.p. (Enschede)

Stichteres: M. Dominica Trooster, geb. 28 -11 -1886
Stichter: Pater Jos van Wely,geb. 20 -12 – 1883

*

Dominicanessen van het St.Catharina-Apostolaat

St Catharinahuis,
Lasondersingel 138,
7514 BW Enschede

tel. 053 – 435 8512

Algemeen overste: zr. Amata Lansman o.p. (e-mail)