08 December 2019

Zondag, 8 December 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 3,1-12.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea:
&Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.’
Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zeide: Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.
Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.
Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen, terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeen zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: &Adderenge­broed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluch­ten?
Brengt dus vruchten voort die passen bij bekering,
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen.
Ik doop u met water, opdat ge u bekeren moogt; Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’