06 November 2022

Zondag 6 November : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 2,16-17.3,1-5.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschon­ken,
uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.
Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het woord des Heren, overal zoals bij u, zijn luister­rijke loop mag vol­brengen,
en wij verlost worden van die kwaadaardige en boze lieden; want het geloof is niet aller deel.
Maar de Heer is getrouw, Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
In de Heer vertrouwen wij op u, dat gij doet wat wij bevelen, en dit ook zult blijven doen.
Moge de Heer uw harten neigen tot de liefde Gods en de standvas­tigheid van Christus.