06 Maart 2022

Zondag, 6 Maart 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 4,1-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

ervuld van de heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef
en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger.
De duivel zei nu tot Hem: &Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.’
Jezus gaf ten antwoord: &Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.’
Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrij­ken der wereld,
en de duivel sprak tot hem: &Heel dat machtsgebied zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil.
Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn.’
Toen antwoordde Jezus hem: &Er staat geschre­ven: De Heer uw God zult Gij aanbidden en Hem alleen dienen.’
Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempel­poort en sprak tot Hem: &Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden;
want er staat geschre­ven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen
en zij zullen U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.’
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: &Er is gezegd: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’
Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en verwij­derde zich van Hem tot de vastgestelde tijd.