05 Juni 2022

Zondag 5 Juni : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,8-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd,
maar uw geest leeft, dank zij de gerechtigheid.
En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam
eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.
Broeders, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult gij leven.
Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.
De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God
tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.