31 Januari 2021

Zondag, 31 Januari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,21-28.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafar­naüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.
Er bevond zich in hun synago­ge juist een man die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen.
&Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen
om ons in het verderf te storten. Ik weet, wie Gij zijt: de heilige Gods.’
Jezus voegde hem dreigend toe: &Zwijg stil en ga uit hem weg.’
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.
Allen stonden zo verbaasd, dat ze onder elkaar vroegen: &Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.’
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.