24 Oktober 2021

Zondag, 24 Oktober 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,46-52.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwam Jezus, vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze
vergezeld van een flinke menigte, uit Jericho wegtrokken,
zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was,
begon hij luidkeels te roepen: &Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder:
&Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Jezus bleef staan en zei: &Roep hem eens hier.’ Ze riepen de blinde toe:
&Heb goede moed! Sta op. Hij roept u.’
Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem: &Wat wilt ge dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde Hem:
&Rabboeni, maak dat ik zien kan!’
En Jezus sprak tot hem: &Ga, uw geloof heeft u genezen.’
Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.