24 November 2019

Zondag, 24 November 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 23,35-43.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden:
&Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden, als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’
De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe:
&Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.’
Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: &Dit is de koning der Joden.’
Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem: &Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.’
Maar de andere strafte hem af en zei: &Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?
En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’
Daarop zei hij: &Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.’
En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’