20 Augustus 2023

Zondag 20 Augustus : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 11,13-15.29-32.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, Ik Paulus, richt mij nu tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog,
omdat ik hoop mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden.
Want als hun verwerping de wereld verzoe­ning heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders beteke­nen dan leven uit de doden?
Want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping.
Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, thans echter, dank zij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden,
zo zijn zij op hun beurt thans ongehoorzaam geworden, opdat nu ook zij, ten gevolge van de u betoonde ontferming, erbar­ming zouden vinden.
Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontfer­ming.