02 Januari 2022

Zondag, 2 Januari 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 2,1-12.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zag Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van ko­ning Herodes, kwamen er te Jeruza­lem Wijzen uit het oosten
en vroegen: &Waar is de pasgebo­ren Koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te bren­gen.’
Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden.
Zij antwoor­den hem: &Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschre­ven bij de profeet:
En gij, Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de ge­ringste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman te voor­schijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeu­rig naar de tijd waarop de ster versche­nen was.
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: &Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’
Na de koning aange­hoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden,
ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.
Op het zien van de ster wer­den zij vervuld van overgrote vreu­gde.
Zij gingen het huis bin­nen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieen neer vallend
betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voor­schijn en boden het geschen­ken aan: goud, wierook en mirre.
En in een droom van Godswege gewaar­schuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.