17 November 2019

Zondag, 17 November 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,5-19.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd merkten sommigen op, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, maar Jezus zei:
&Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden.’
Ze vroegen Hem nu: &Meester, wanneer zal dat dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’
Maar Hij zei: &Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.’
Toen sprak Hij tot hen: &Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk;
er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.
Maar nog voor dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam.
Het zal voor u uitlopen op een getuigenis.
Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven,
die geen van uw tegen­standers zal kunnen weer­staan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten
en vrienden overgele­verd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen bren­gen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam;
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
Door stand­vastig te zijn zult ge uw leven winnen.