16 September 2018

Zondag, 16 September 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 8,27-35.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: &Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
Zij antwoordden Hem: &Johannes de Doper, anderen zeggen Elia
en weer anderen, dat Gij een van de profeten zijt.’
Daarop stelde Hij hun de vraag: &Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’
Petrus ant­woordde: &Gij zijt de Christus.’
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren, dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten, de hogepriesters en de schrift­geleerden verworpen worden
en ter dood gebracht, maar drie dagen later verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughou­dendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe:
&Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwe­gingen
en niet door wat God wil.’
Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen: &Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloo­chenen en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evange­lie, zal het redden.