16 Oktober 2022

Zondag 16 Oktober : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 3,14-17.4,1-2.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbare, blijf bij de leer, die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren, die u onderricht hebben
en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten, die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus.
Elk door God geinspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleg­gen,
om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,
zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk.
Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschij­ning en bij zijn koningschap:
verkondig het woord, dring aan te past en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in een woord, geef uw onderricht met groot geduld.