16 December 2018

Zondag, 16 December 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,10-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

e mensen stelden hem nu de vraag: &Wat moeten wij dan doen?’
Hij gaf hun ten antwoord: &Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.’
Er kwamen ook tolle­naars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: &Meester, wat moeten wij doen?’
Hij zei hun: &Niet meer vragen dan voor u is vastgesteld.’
Ook soldaten ondervroegen hem: &En wij, wat moeten wij doen?’ Hij antwoordde: &Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.’
Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord: &Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’
Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde hij aan het volk de Blijde Boodschap.