15 December 2019

Zondag, 15 December 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,2-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

ohannes nu hoorde in de gevangenis over de werken van Christus en liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:
&Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?’
Jezus ant­woordde hun: &Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:
blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkon­digd.
Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’
Toen zij vertrokken, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: &Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen?
Waar zijt gij dan wel naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen.
Waartoe zijt ge dan uitgetrok­ken? Om een profeet te zien? Inder­daad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!
Hij is het over wie geschre­ven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg voor uw komst zal bereiden.
Voor­waar, Ik zeg u: Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opge­staan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.