13 December 2020

Zondag, 13 December 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,6-8.19-28.

Ga naar overzicht

Deel op:

r trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht.
Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: &Wie zijt gij?’
Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: &Ik ben de Messias niet.’
Zij vroegen hem: &Wat dan? Zijt gij Elia?’ Hij zei: &Dat ben ik niet.’ &Zijt gij de profeet?’ Hij antwoordde: &Neen.’
Toen zeiden zij hem: &Wie zijt gij dan?’ Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?’
Hij sprak: &Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!’
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem:
&Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?’
Johannes antwoordde hun: &Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mijn komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.’
Dit gebeurde te Betanie, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.