06 Oktober 2018

Zaterdag, 6 Oktober 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 10,17-24.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd keerde de tweeënzeventig vol blijdschap terug en zeiden:
&Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam.’
Hij zeide tot hen: &Ik zag de satan als een bliksem­straal uit de hemel vallen.
Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden,
te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden.
Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderwor­pen zijn,
maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.’
Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: &Ik prijs U Vader,
Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader;
en wie de Vader is tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.’
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en zei tot hen:
&Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
Ik zeg u: Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien; en te horen, wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.’