29 Juli 2023

Zaterdag 29 Juli : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 11,19-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd waren vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer.
Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis.
Marta zei tot Jezus: &Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.’
Jezus zei tot haar: &Uw broer zal verrijzen.’
Marta antwoordde: &Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijze­nis op de laatste dag.’
Jezus zei haar: &Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?’
Zij zei tot Hem: &Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.’