02 April 2022

Zaterdag 2 April : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 7,40-53.

Ga naar overzicht

Deel op:

ij het horen van Jezus’ woorden zeiden sommigen van het volk: &Dit is inderdaad de profeet.’
Anderen zeiden: &Het is de Messias.’ Weer anderen wierpen op: &Komt de Messias soms uit Galilea?
Heeft de Schrift niet gezegd, dat de Messias komen zal uit het geslacht van David en uit Betlehem, het dorp waar David woonde?’
Zo ontstond er dus om Hem verdeeldheid onder het volk.
Sommigen hunner wilden Hem gevangennemen, maar niemand sloeg de hand aan Hem.
Toen dan ook de dienaars bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen, vroegen dezen hun: &Waarom hebt gij Hem niet meege­bracht?’
De dienaars antwoordden: &Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.’
Waarop de Farizeeën zeiden: &Hebt gij u soms ook laten bedriegen?
Heeft dan een van de overheden of van de Farizeeën in Hem geloofd?
Dat volk, ja, dat de Wet niet kent; vervloekt zijn ze!’
Maar een uit hun kring, Nikode­mus, die vroeger bij Jezus gekomen was, merkte op:
&Veroordeelt onze Wet iemand zonder hem eerst te horen en te vernemen wat hij doet?’
Zij gaven hem ten antwoord: &Zijt gij soms ook uit Galilea? Zoek maar na en gij zult zien dat de profeet niet uit Galilea opstaat.’
Toen ging ieder naar huis.