04 Januari 2023

Woensdag 4 Januari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,35-42.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd stond Johannes aan de overkant van de Jordaan, nu met twee van zijn leerlingen.
Johannes richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: &Zie, het Lam Gods.’
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: &Wat verlangt gij?’
Ze zeiden tot Hem: &Rabbi’ ‑ vertaald betekent dit: Meester ‑ &waar verblijft ge?’
Hij zei hun: &Gaat mee om het te zien &. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op hield.
Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: &Wij hebben de Messias:’ ‑ vertaald betekent dat: de Gezalfde ‑ &gevonden,’
en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: &Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas ‑ dat betekent: Rots ‑ genoemd worden.’