11 November 2020

Woensdag, 11 November 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 17,11-19.

Ga naar overzicht

Deel op:

p zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet; zij bleven op een grote afstand staan
en riepen luidkeels: &Jezus, Meester, ontferm U over ons!’
Hij zag hen en sprak: &Gaat u laten zien aan de priesters.’ En onderweg werden ze gereinigd.
Een van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was, en verheerlijkte God met luider stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer, en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus: &Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?
Is er niemand terugge­keerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemde­ling?
En Hij sprak tot hem: &Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.’