01 April 2020

Woensdag, 1 April 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 8,31-42.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden: &Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.
Men wierp op: &Wij zijn van Abrahams geslacht en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt Gij dan zeggen: gij zult vrij worden?’
Jezus antwoordde hun: &Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alwie zonde doet, is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor eeuwig.
Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.
Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt; niettemin zoekt gij Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien, maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.’
Zij antwoordden Hem: &Onze vader is Abraham!’ Daarop zei Jezus hun: &Als gij kinderen van Abraham zijt, doet dan ook de werken van Abraham.
Thans echter zoekt gij Mij, een mens te doden, terwijl Ik u de waarheid heb gezegd, die Ik van God heb gehoord. Zoiets deed Abraham niet.
Gij doet de werken van uw vader.’ Zij zeiden Hem: &Wij zijn niet uit ontucht geboren; een vader hebben wij en dat is God.’
Jezus zeide hun: &Als God uw vader was, zoudt gij Mij beminnen, want van God ben Ik uitgegaan
en van Godswege ben Ik hier. Neen, Ik ben niet uit Mijzelf geko­men, maar Hij heeft Mij gezonden.