08 Januari 2021

Vrijdag, 8 Januari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 5,12-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

erwijl Jezus eens in een van de steden vertoefde, trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid.
Toen deze Jezus zag, wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: &Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.’
Hij stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: &Ik wil, word rein.’ En terstond verdween de melaatsheid.
Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen. &Maar,’ zo zei Hij, &ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschre­ven om hun het bewijs te leveren.’
In steeds wijder kring werd over Hem gesproken en grote volksmenig­ten stroomden samen
om Hem te horen en van hun kwalen genezen te worden.
Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden.