05 Januari 2024

Vrijdag 5 Januari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,43-51.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd, toen Jezus naar Galilea wilde vertrekken, trof Hij Filippus aan en zei tot hem: &Volg Mij.’
Deze Filippus was van Betsaida, de stad van Andreas en Petrus.
Filippus ontmoette Natanael en zei hem: &Degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft en ook de profeten, Hem hebben wij gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’
Natanaël smaalde: &Uit Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen?’
Waarop Filippus antwoordde: &Kom dan kijken.’
Jezus zag Natanaël naar zich toekomen en zei, doelend op hem:
&Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is!’
Natanaël zei toe Hem: &Hoe kent Gij mij?’ Jezus gaf hem ten antwoord:
&Voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgeboom zitten.’
Toen zei Natanaël tot Hem: &Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods, Gij zijt de Koning van Israël.’
Jezus antwoordde: &Omdat Ik u zei dat ik u onder de vijgeboom zag, gelooft ge?
Gij zult grotere dingen zien dan deze.’
En hij voegde er aan toe: &Voorwaar, voor­waar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensen­zoon.’