04 November 2022

Vrijdag 4 November : Uit de brief aan de Hebreeën 13,7-9.15-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, denkt aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Laat u niet van de weg brengen door veelsoortige en vreemde leringen. Want goed is het, het hart door de genade te sterken, maar niet door spijzen, welke van geen nut zijn voor hen, die zich daaraan hechten.
Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken.
En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven
en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak
met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben:
dat zou u zeker niet ten goede komen.