21 Augustus 2020

Vrijdag, 21 Augustus 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 22,34-40.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd toen de Farizeeën vernamen dat Jezus de Sadduceeen de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen
en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om Hem op de proef te stellen:
&Meester, wat is het voor­naamste gebod in de Wet?’
Hij ant­woordde hem: &Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.
Dit is het voornaam­ste en eerste gebod.
Het tweede, daarmee gelijkwaar­dig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.’