13 Augustus 2021

Vrijdag, 13 Augustus 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 19,3-12.

Ga naar overzicht

Deel op:

r kwamen Farizeeën naar Hem toe om Hem op de proef te stellen met de vraag: &Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten om welke reden dan ook?’
Hij gaf hun ten antwoord: &Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft
en gezegd heeft: Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden een vlees?
Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
Zij zeiden Hem: &Waarom heeft Mozes dan voorgeschre­ven bij het wegzenden van een vrouw een scheidings­brief te geven?’
Hij antwoordde: &Om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden; aanvanke­lijk was dit echter niet zo.
Ik zeg u dus: wie zijn vrouw weg­zendt ‑ en dit niet wegens ontucht ‑ en een ander huwt, begaat echt­breuk; (en wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk).’
De leerlingen zeiden Hem: &Als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen.’
Hij antwoordde: &Niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is.
Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgeko­men; en er zijn onhuwba­ren die door de mensen zo gemaakt zijn; maar ook zijn er onhuwba­ren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der hemelen. Wie bij machte is dit te begrij­pen, hij begrijpe het!’