21 Augustus 2023

Maandag 21 Augustus : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 19,16-22.

Ga naar overzicht

Deel op:

ens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: &Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’
Hij zeide hem: &Waarom wilt ge van Mij weten wat goed is? Een slechts is er goed. Als gij het Leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.’
&Welke?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: &De bekende: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen,
eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste beminnen als uzelf.’
&Dat heb ik allemaal onderhou­den’, verklaarde de jongeman,’waar schiet ik nog tekort?’
Jezus sprak tot hem: &Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen.’
Maar toen de jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goede­ren bezat.