20 November 2023

Maandag 20 November : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 18,35-43.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen Jezus eens Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen.
Hij hoorde veel volk voorbijtrekken en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeer voorbijging.
Nu begon hij te roepen: &Jezus, Zoon van David, heb medelij­den met mij!’
Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen; maar hij riep nog veel harder: &Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Jezus bleef staan en gebood dat hij bij Hem gebracht zou worden. Toen de blinde naderbij gekomen was, vroeg Jezus hem:
&Wat wilt ge dat Ik voor u doe?’ Hij antwoord­de: &Heer, maak dat ik zien kan!’
Jezus sprak tot hem: &Word ziende! Uw geloof heeft u genezen.’
En terstond kon hij zien en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. Toen heel het volk dat zag, bracht het eer aan God.