12 April 2021

Maandag, 12 April 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,1-8.

Ga naar overzicht

Deel op:

r was onder de Farizeeën iemand die Nikodemus heette. Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei: &Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is.’
Jezus gaf hem ten antwoord: &Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergebo­ren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.’
Nikodemus zei tot Hem: &Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugke­ren en opnieuw geboren worden?’
Jezus antwoordde: &Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.
Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest.
Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden.
De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.’