30 Mei 2019

Donderdag, 30 Mei 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 24,46-53.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: &Zo spreken de Schriften
over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
ever de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis van de zonden in zijn Naam.
Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.
Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad,
totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.’
Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanie, hief de handen omhoog en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende, verwijder­de Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen.
Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruza­lem terug.
Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God.