18 Mei 2023

Donderdag 18 Mei : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 1,17-23.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openba­ring om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijk­heid van zijn erfdeel temidden der heiligen
en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht
heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam
die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf,
verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk,
die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.