09 November 2021

Dinsdag, 9 November 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 2,13-22.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers van runderen, schapen
en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten.
Hij maakte een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen;
het klein­geld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver.
En tot de duivenhande­laars zei Hij: &Weg met dit alles!
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschre­ven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: &Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?’
Waarop Jezus hun antwoordde: &Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’
Maar de Joden merkten op: &Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?’
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich
dat Hij dit gezegd had, en geloof den in de Schrift en in het woord dat Jezus gespro­ken had.