09 April 2019

Dinsdag, 9 April 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 8,21-30.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd sprak Jezus tot de Farizeeën : &Ik ga heen en gij zult Mij zoeken, maar in uw zonden zult ge sterven. Waar Ik heenga kunt gij niet komen.’
De Joden zeiden daarop: &Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt: Waar Ik heenga kunt gij niet komen?’
Maar Hij hernam: &Gij zijt van beneden. Ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
Daarom zei Ik u, dat gij in uw zonden zult sterven, want als gij niet gelooft dat Ik ben, zult gij in uw zonden sterven.’
Zij vroegen Hem toen: &Wie zijt Gij dan?’ Jezus antwoordde: &Waarom zou Ik daar eigenlijk nog met u over spreken?
Veel zou Ik over u kunnen zeggen tot uw veroordeling. Maar Hij die Mij gezonden heeft, is waarach­tig, en wat ik van Hem heb gehoord, dat zeg Ik tot de wereld.’
Zij begrepen niet dat Hij hun van de Vader sprak.
Daarop zei Jezus: &Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben en Ik uit Mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals de Vader het Mij heeft geleerd.
En Hij die Mij gezonden heeft, is met Mij; Hij heeft Mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat Hem behaagt.’
Toen Hij aldus sprak, gingen er velen in Hem geloven.