04 September 2018

Dinsdag, 4 September 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 4,31-37.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwam Jezus in Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de sabbat voor de mensen als leraar op.
Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat Hij sprak met gezag.
Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest en luid begon te schreeuwen:
&Jezus van Nazaret, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.’
Jezus voegde hem toe: &Zwijg stil en ga van hem weg.’ De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg zonder hem enig letsel te hebben toegebracht.
Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: &Wat is dat voor een woord, dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan?’
En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek.