18 April 2023

Dinsdag 18 April : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,7b-15.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: gij moet opnieuw geboren worden.
De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.’
Nikodemus gaf Hem ten antwoord: &Hoe kan dat geschie­den?’
Daarop zei Jezus weer: &Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens?
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet.
Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik spreek over hemelse dingen?
Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neerge­daald, de Zoon des Mensen.
En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.