Dominicaans Platform Nederland

et DPN stimuleert dominicaanse projecten om werk te maken van hun zending en houdt toezicht, óók in organisatorisch en financieel opzicht.

Tot pakweg de jaren ’60 van de vorige eeuw lag de zaak van de dominicaanse zending in Nederland exclusief in handen van de broeders en de zusters. Vanaf die tijd zijn op een aantal plaatsen in het land projecten opgestart om het werk van de dominicaanse zending in breder verband voort te zetten.

Deze projecten geven de dominicaanse zending vorm door zich, binnen de actuele religieuze, culturele en sociale werkelijkheid van Nederland, te richten op toerusting, vorming, bezinning en spiritualiteit, theologisch en filosofisch cursuswerk en theologische studie.

Gezien hun afname in aantal en kracht hebben de broeders en zusters in 2006 besloten om hun verantwoordelijkheid voor de dominicaanse projecten over te dragen aan een stichting.

De stichting Dominicaans Platform Nederland (DPN) is op 16 februari 2006 door het Dominicaans Besturenberaad (DBB, het overkoepelend verband van de besturen van dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen) opgericht met als doel: ‘Het waarborgen van het voortbestaan van de dominicaanse zending in Nederland door het ontwikkelen, steunen en stimuleren van projecten en activiteiten van de dominicaanse beweging’.

Het DPN stimuleert dominicaanse projecten om werk te maken van hun zending. Het toetst deze projecten op hun dominicaanse gehalte en houdt toezicht op het reilen en zeilen van projecten, óók in organisatorisch en financieel opzicht.

Het DPN bevordert ook de samenhang en samenwerking tussen de projecten. Uitgangspunt voor dit alles vormt de visienota ‘Benieuwd naar de ander – de dominicaanse projecten en hun zending, 2018-2021’.

Het DPN verleent daarnaast subsidies aan de projecten. De middelen daartoe worden verschaft door de leden van het Dominicaans Besturenberaad.

Het mandaat van het DPN heeft betrekking op de activiteiten van projecten, en niet op activiteiten van individuele leden van de dominicaanse beweging of van dominicaanse leefverbanden of geloofsgemeenschappen. Op dit moment vallen de volgende projecten onder de verantwoordelijkheid van het DPN:

Op dit moment vallen de volgende projecten onder de verantwoordelijkheid van het DPN:

– de stichting Dominicanenklooster Zwolle
– de stichting Plein van Siena te Amsterdam
– de stichting De Kloostertuin incl. het leerhuis Spiritualiteit in Rotterdam
– de stichting Dominicanenklooster Huissen
– Huis van Dominicus Utrecht

Hanny Slootman is voorzitter van het DPN.

Bestuursleden van het DPN worden benoemd door het Dominicaans Besturen Beraad. Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld: Hanny Slootman (voorzitter), Gerard van Etten (secretaris en lekendominicaan), Martijn Knottnerus (penningmeester),  Marcel Becker, Josephina Burger (dominicanes van Voorschoten), Jozef Essing (dominicaan), Martijn Sikkens en Lodewijk Winkeler.

Adres:
Dominicaans Platform Nederland
Gerard van Etten, secretaris (per e-mail, let op, nieuw adres: dpnsecretaris@gmail.com)

Klik hier voor de nota Benieuwd naar de ander – DPN visiedocument 2018-2021.

Klik hier voor de nota Meer dan wijzelf – de dominicaanse projecten en hun zending 2013-2017

Achtergrond: Spiritualiteit omzetten in beleid – interview