23 Mei 2021

Pinkstermoment - een thuisliturgie

Ga naar overzicht

Deel op:

un je of wil je nog niet naar de kerk met Pinksteren? Vier het feest van de Geest thuis, alleen of met een paar naasten, met deze thuisliturgie van ongeveer een half uur.

Dit Pinkstermoment is gemaakt door lekendominicanen en beschikbaar op 1e en 2e Pinksterdag, 23 en 24 mei 2021. De teksten in dit document kun je beluisteren of je kunt ze zelf lezen, hardop of in stilte. De geluidsfragmenten zijn bedoeld als een handreiking. Cursief staan kleine toelichtingen en voor wie wil is er een liturgieboekje.

Voorbereiden

Kies een rustig plekje en maak het stil vooraf. Zet je telefoon op stil. Zet een (Paas)kaars neer. 

0. Wandkleed dominicanessen Voorschoten

Wandkleed van de dominicanessen van Voorschoten, gemaakt door zr. Jeanette Lohman o.p.

Stil worden en inkeer

Vijftig dagen geleden vierden we het Paasfeest. We vierden hoe het licht in die Paasnacht doorbrak, hoe we opnieuw het mysterie van het leven mochten ontdekken. In de voorbije Paastijd leefden we tussen ongeloof en geloof naar het feest van Pinksteren. We herdachten hoe Jezus ten hemel werd opgenomen en realiseren ons dat we op eigen kracht verder moeten. Hoe dan?

Steek de kaars aan.

Lied: Veni Creator, Kom Schepper Geest

Zing, beluister of zing mee:

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods,
Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Gezongen door Jacqueline Huizinga o.p

Gebed

Bid hardop of beluister:

God, bezieler van al wat leeft,
vanaf het begin bent U met uw scheppende kracht in alles aanwezig.

Wij bidden: maak ruimte in ons voor uw bezieling,
Laat uw stem in ons binnenste klinken.

Doorbreek onze geslotenheid
en laat ons leven in uw Geest,
die was in Jezus Christus.
en die ons thuis brengt bij U.
Amen.

Lezing: Galaten 5, 22-25

Lees hardop of beluister:

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing; tegen dergelijke dingen is geen wet. Maar wie van Christus Jezus zijn hebben het vlees met zijn hartstochten en verlangens gekruisigd. Als wij leven door Geestkracht, moeten wij door Geestkracht het spoor houden.

Fragment uit Psalm 104

Zing of beluister:

Prijs Levende, mijn ziel.
Levende, mijn God, hoe groot bent U.
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld.

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Levende.
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.
Prijs Levende, mijn ziel:

En al deze dieren verwachten van U,
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Geeft Gij het, ze eten het op;
Gij opent uw hand, ze worden van het goede verzadigd.

Neem Gij hun uw geest weg,
dan komen zij om en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest dan komt er weer leven
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Lezing: Handelingen 2,1-12

Lees hardop of beluister:

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’

Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: ‘Wat heeft dit te betekenen?’

Muziek: Alleluia uit de Congolese ritus

Refrein: Alleluia, alleluia (3x). A – a -le-lu-ia.

Woord van God, tot ieder gesproken,
Dat wij samen zingend verstaan.
Woord van God, tot ieder gesproken, Alleluia.

Levend brood, voor allen gebroken,
Om de weg ten einde te gaan.
Levend brood voor allen gebroken, Alleluia.

Rijk van God, vandaag reeds ontloken.
Al is ver en moeilijk de baan:
’t rijk van God, vandaag reeds ontloken, Alleluia.

Bezinning van Pierre Claverie o.p.

Lees hardop of beluister:

Het is de Geest die ons samenbrengt. Zij die ons in een innige relatie brengt met God, maakt van ons zusters en broeders. Ze geeft eenieder zijn en haar plaats in het Lichaam van Christus, en ze staat het toe om in wederzijds respect nederig te erkennen dat we allemaal elkaar nodig hebben. Dat is de eerste stap van de liefde die me ertoe brengt van de ander te verwachten dat hij me geeft van het weinige dat hij heeft, want dat heb ik nodig om te leven. (…)

Het leven van de Geest die elk ontvangt moet worden doorgegeven voor de vitaliteit en de goede voortgang van het geheel. Dat is de tweede stap van de liefde, je houdt niets voor jezelf, je geeft en geeft jezelf opdat de anderen leven. Op die wijze, waarin niemand zich naar voren dringt, niets voor zichzelf houdt wat het ook is, zich niet probeert in te dekken of kleiner te maken, worden we één.

Stilte

paardebloem

Gebed, van Thomas van Aquino

Lees hardop of beluister:

Gebed
Geef me, mijn liefste God, een waakzaam hart,
dat geen nieuwsgierige gedachte van U kan afleiden;
geef me een nobel hart,
dat geen onwaardig verlangen kan verlagen;
geef me een onoverwonnen hart,
dat geen ellende kan uitputten;
en geef me een vrij hart,
dat door geen enkele gewelddadige verleiding gekocht kan worden;
en geef me een oprecht hart,
dat geen enkele duistere intentie krom kan maken.
Amen.

Gedicht: Aanhef, Ida Gerhardt

Lees hardop of beluister:

Van heuvel tot heuvel gaat een schalmeien –
een heldere inzet, een dagbegin;
van heuvel tot heuvel gaat een schalmeien,
bergen en hemel sluiten het in.

Zwelt er een tegenroep in de valleien?

Donkerte huist in het dal daar beneden;
schaduwen – tussen de wanden der bomen
ritselt het water, een prevelend stromen;
vochtiger klank in het dal daar beneden.

IJl is de morgen en fonk’lend de landen;
schuivende bundels van licht, dat gaat breken
trekken voorbij, tot hun vluchtende randen
glijdend in ’t nevelig dal zijn ontweken.

Zwerft daar een weerglans in donkerder streken?

Wereld, gevat in dit zuivere dagen,
wisselspel over glooiende landen,
lokt gij de sluim’rende fluit in mijn handen?
Wat wordt mij nader en nader gedragen?

Zal ik het vinden, dit prille beginnen,
stijgende inzet, waarbinnen zich even
in een bewegend schakeren, een zweven,
lichtend verraadt, wat ik spelend zal winnen?

Los uit de donkere oorsprong, geheven,
vormt zich de toon – in een tint’ling, een beven
slaat het tot melodie, wordt het tot leven –
vrij naar het licht van de heldere morgen.

Stralende aanhef, wat houdt ge geborgen?

Zegenbede: A Gaelic Blessing, John Rutter

Beluister en ontvang:

Deep peace of the running wave to you.
Deep peace of the flowing air to you.
Deep peace of the quiet earth to you.
Deep peace of the shining stars to you.
Deep peace of the gentle night to you.
Moon and stars pour their healing light on you.
Deep peace of Christ,
of Christ, the light of the world to you.
Deep peace of Christ to you.

Afsluiting

Een kruisteken tot slot en het uitblazen van de kaars …  

Mogen we het vuur van Gods Geest meenemen in ons leven.

Bronvermelding: 

  • Afbeelding ‘Catharina van Siëna: het woord gaat voort’ – wandkleed van de congregatie H. Catharina van Siena, dominicanessen van Voorschoten.
  • Lied “Veni Sancte Spiritus” Uit: Gezangen voor Liturgie, 1996, p. 59
  • Lezing uit de brief aan de Galaten uit de Naardense Bijbel
  • Fragment uit Psalm 104 naar Website Dagelijks Evangelie
  • Lezing uit de Handelingen van de Apostelen uit de Willibrordvertaling 1995.
  • Muziek Alleluia – Congolese ritus
  • Bezinning van Pierre Claverie o.p., Uit: Donner sa vie, Editions du Cerf, Parijs, 2004. Bisschop en dominicaan Pierre Claverie o.p. werd in 1996 in Algerije vermoord vanwege zijn inzet voor dialoog met moslims. Lees hier een portret.
  • Gebed van Thomas van Aquino
  • Gedicht: Aanhef van Ida Gerhardt, Uit ‘Verzamelde Gedichten’, Amsterdam, 1985.
  • Zegenbede A Gaelic Blessing – John Rutter