20 December 2020

Advent in corona: de vierde kaars

Ga naar overzicht

Deel op:

e vierde en laatste korte thuisliturgie in de advent gaat over verwachten, met teksten die je kunt beluisteren of zelf lezen, hardop of in stilte, samen of alleen.

Het wekelijkse adventsmoment duurt ongeveer een kwartier. Wat cursief staat zijn regieaanwijzingen. Wie wil kan een liturgieboekje gebruiken bij deze thuisliturgie: klik hier. De liturgieën zijn gemaakt door broeders, zusters en leken van de dominicaanse familie. Wij nodigen iedereen uit om in de advent – alleen of samen – thuis met ons mee te vieren en ons zo samen voor te bereiden op Kerstmis.

Je kunt van een adventskrans of van gewoon vier kaarsen elke week één lichtje extra aansteken. Je kunt ook de kerststal beeldje voor beeldje opbouwen. Het bezinningsmoment wordt muzikaal omlijst door de O-antifonen aan de hand van de thema’s verlangen (1), uitzien (2), hoop (3) en verwachten (4).

Zo leven we ook in deze coronatijd toe naar Kerstmis, de geboorte van Christus.

De vierde kaars: verwachten

Inkeer

Begin met een moment van rust en stilte. Steek vier kaarsen op de adventskrans aan en bij de stal zetten we Jozef, Maria en de kribbe.

Als je er klaar voor bent, laat dan klinken:

O-Antifoon   Emmanuel (God met ons)

 

O Kom, God met ons,
Hoor het klagen, zie het lijden
Ontferm u over ons.

Hertaling door Jacqueline Huizinga o.p.

Psalm 19

 

De hemel verhaalt van Gods glorie,
uit uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem.
tot aan het einde van de wereld hun taal.

Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
Aan het ene einde van de hemel klom hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.

De wet van de Eeuwige is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de Eeuwige is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

De bevelen van de Eeuwige zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de Eeuwige is helder:
licht voor de ogen.

Het ontzag voor de Eeuwige is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften voor de Eeuwige zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.

Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
Eeuwige, mijn rots, mijn verlosser.

Stilte

Advent kaars 4

Lezing: Lucas 1,26-38

 

In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.

Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’

Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?’  Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand;  want voor God is niets onmogelijk.’

Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’ En de engel ging van haar heen.

Bezinning

Maria als brugfiguur

Gebed

 

Laat ons bidden…

Barmhartige God,
U kent onze verwachtingen.
Als we ons ver van U af voelen staan,
open dan onze ogen
zodat wij de tekenen van uw aanwezigheid
heel dichtbij kunnen zien.

Uit uw aanwezigheid in het alledaagse
kunnen we kracht putten
om mee te werken aan uw verbond met ons mensen.
U geeft ons de vreugde
die het wachten verlicht.

We bidden u om inzicht,
begrip en verdraagzaamheid onder alle mensen
zodat er vanuit die basis
mensenliefde en vrede mag groeien,
zodat oorlogen en geschillen
vreedzaam kunnen worden beëindigd.

We danken u voor de mooie momenten
waarvan we het afgelopen jaar mochten genieten,
zowel in ons alledaagse privéleven als binnen onze geloofsgemeenschap
en bidden ook voor een hoopvolle toekomst.

Amen

Gedicht

Het kind en ik, Martinus Nijhoff

 

Ik zou een dag uit vissen,
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen
met de hand een wak in het kroos.

Er steeg licht op van beneden
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden
en een kind dat daar stond.

Het stond aan zijn schrijftafel
te schrijven op een lei.
Het woord onder de griffel
herkende ik, was van mij.

Maar toen heeft het geschreven,
zonder haast en zonder schroom,
al wat ik van mijn leven
nog ooit te schrijven droom.

En telkens als ik even
knikte dat ik het wist,
liet hij het water beven
en het werd uitgewist.

Lied

Children, go where I send thee

 

Children Go Where I Send Thee (Oh lordy)
How will I send thee
Oh I’m gonna send thee one by one
One was a little bitty baby
wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, born, born, born in Bethlehem.

Children Go Where I Send Thee (Oh lordy)
How will I send thee
Oh I’m gonna send thee two by two
Two was Paul and Silas
One was a little bitty baby
wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, born, born, born in Bethlehem.

Children Go Where I Send Thee (Oh lordy)
How will I send thee
Oh I’m gonna send thee three by three
Three was the Hebrew children
Two was Paul and Silas
One was a little bitty baby
wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, born, born, born in Bethlehem.

Children Go Where I Send Thee (Oh lordy)
How will I send thee
Oh I’m gonna send thee ten by ten
Ten was the Ten Commandments.
Nine was the nine that stood in the line
Eight was the eight that waited at the gate
Seven was the seven that never got to heaven
Six was the six that didn’t get fixed
Five was the five that came back alive
Four was the four that stood at the door
Three was the Hebrew children
Two was Paul and Silas
One was a little bitty baby
wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, born, born, born in Bethlehem.

Zegen

 

Vol verwachting uitkijkend naar de geboorte van het Kind in ons midden bidden we:
Behoed ons
zegen ons
bewaar ons

Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren,
te behoeden.
Amen

*

Bronvermelding: zie hier.