23 September 2019

Wat doet de DLN?

Ga naar overzicht

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland deelt in de zending van de dominicanenorde om Gods aanwezigheid aan het licht te brengen en aan anderen te verkondigen.

Deze zending vraagt om persoonlijke inzet op de plaats waar ieder woont, leeft en werkt, maar is ook een gezamenlijke opdracht.

Landelijke vormingsdagen

Een aantal malen per jaar vinden landelijke bijeenkomsten plaats die in het teken staan van verdieping van de dominicaanse spiritualiteit, bezinning op onze plaats en taak in de samenleving, van studie ter wille van de zending en van versterking van de onderlinge zuster- en broederschap.
Door uitwisseling, gesprek en studie komen we vragen in kerk en samenleving op het spoor die voor ons van belang zijn.

Tweemaal per jaar komen we een etmaal samen voor een retraite. Dat geeft de mogelijkheid om langer en diepgaander stil te staan bij genoemde thema’s. Naast deze landelijke vormingsdagen nemen DLN-leden ook deel aan studie-, vormings- en ontmoetingsbijeenkomsten van andere dominicaanse projecten en geledingen.

Vieren en feesten

Liturgie, bezinning en gebed horen bij élke samenkomst van de DLN. We (s)preken graag en (soms te) veel. We zingen ook graag!

Een bijzondere viering is de professieviering, elk jaar in oktober. Tijdens deze viering, die beurtelings in een andere dominicaanse kerk of kapel wordt gehouden, spreken nieuwe leden hun eerste gelofte uit en bekrachtigen anderen, na minimaal drie jaar lidmaatschap, hun eerste professie. Na de viering wordt het feest nog enige tijd voortgezet.

Een andere feestelijke samenkomst is de opening van het werkseizoen, begin september: met gebed en bezinning, een toespraak van de voorzitter én een gezellige samenkomst.

Professie-DLN-2018-52

Na de professie (hier in 2018 in Zwolle) worden de nieuwe leden letterlijk opgenomen in de kring van zusters en broeders van de dominicaanse familie.

Vergaderen

Dominicanen geloven in democratie. We willen actief zoeken naar wat aan onze roeping beantwoordt en wat voor de gemeenschap en haar leden weldadig is.
Tijdens de jaarvergadering in februari wordt de koers van de DLN bepaald.

Regionale activiteiten

Om een beter evenwicht te krijgen tussen landelijke en plaatselijke activiteiten zijn vijf DLN-regio’s gevormd: de regio Midden rond Utrecht, de regio Rijnmond rond Rotterdam, de regio Oost/Noord met Zwolle als kern, de regio Arnhem/Nijmegen en de regio Zuid (Noord-Brabant, Limburg). De plaatselijke situatie, de talenten, interessen en praktische mogelijkheden van individuele leden bepalen de aard en het aantal activiteiten in deze regio’s.

Men organiseert bijvoorbeeld themabijeenkomsten, maandelijkse vespers of werkt mee aan de organisatie hiervan, of komt bijeen in leesgroepen. Regio’s zijn ook een goede plaats om onderling wel en wee te delen.