11 Januari 2019

'Liever geen dan een eenkennige God'

Ga naar overzicht

Deel op:

e Nashville-verklaring houdt de gemoederen in Nederland bezig. Dominicaan Leo de Jong reflecteert. 'Zou mijn God zo eenkennig zijn, dat hij zelfs groeiende openheid naar mensen, die “anders” zijn, niet kan en wil meemaken?’

door Leo de Jong o.p.

Op het feest van Epifanie of Driekoningen vieren we dat de Eeuwige aan het licht komt in ons gewone, dagelijkse bestaan. Hoe? Waar? Wanneer?

In de verhalen van het Nieuwe Testament wordt een duidelijk antwoord gegeven op deze vragen. In het evangelie van Lucas komt de Eeuwige voor de herders aan het licht in een pasgeboren kindje, dat moest zien te overleven in dezelfde primitieve omstandigheden, waarin hun eigen leven zich afspeelde. En bij Matteüs zijn het een paar ‘Wijzen’ of magiërs, die in het pasgeboren kind een koninklijke aanwezigheid vermoedden.

Eigenlijk zijn alle verhalen van de evangelies gebouwd rond een en dezelfde ervaring: in die mens uit Nazareth ervoeren mensen, dat God aan het licht kwam; in zijn leven, werken, woorden, sterven en verrijzen.

Jezus Christus was voor hen de Epiphania tou Kuriou bij uitstek: het aan het licht komen van de Eeuwige in een mens te midden van ons, mensen. ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’, noteerde de evangelist Johannes.

Deze zwaar bevooroordeelde en selectief beminnende God is minder liefdevol dan een goed mens en kan me dus gestolen worden.

In het vaak voorkomende geloof binnen de kerken is er de neiging om het hierbij te laten. Jezus Christus is dan de unieke en enige Godsopenbaring. En er zijn zelfs stromingen binnen het christendom, die zo ver gaan, dat zij beweren, dat wie in zijn/haar leven niet deze unieke persoon Jezus Christus als ‘Heer en zaligmaker’ aanvaard heeft – zelfs als het totaal buiten eigen schuld is, zoals bij een Boeddhistisch kindje in Thailand, dat direct na de geboorte komt te overlijden – voor eeuwig verloren gaat. Aldus werd een tijd geleden in het openbaar beweerd door ds. Wim Van Vlastuin, voorganger en docent binnen de Hersteld Hervormde kerk in Nederland.

Ik ben dan zelf geneigd om met Meister Eckhart o.p.(1260-1328) te zeggen: ‘Ik bid God iedere dag mij van God te verlossen’. Deze zwaar bevooroordeelde en selectief beminnende God is minder liefdevol dan een goed mens en kan me dus gestolen worden. Liever geen God, dan zo’n God om in te geloven.

Wat mij betreft gaat dat ook op voor het Nashville-document, waarin op zogenaamd bijbelse gronden elk begrip voor en elke acceptatie van homoseksualiteit en transgenderschap worden afgewezen.

Zou mijn God zo eenkennig zijn, dat hij zelfs groeiende openheid naar mensen, die ‘anders’ zijn, niet kan en wil meemaken? Dan zou Hij minder totaal zijn dan waar een goed mens naar toe groeit.

Wat een bevrijding om te weten, dat de Eeuwige al onze voorstellingen en constructen voorbij is.

Wat een bevrijding om te weten, dat de Eeuwige al onze voorstellingen en constructen – ook de morele – voorbij is, de ‘wolk van het niet-weten’ in. Dat de Eeuwige oneindige en onvoorwaardelijke liefde is, wanneer ik toch iets wil zeggen over de Onnoembare, na het besef, dat ik het niet weet. Zoals Meister Eckhart o.p. in een preek zei:

‘Weliswaar zijn waarheid, rijkdom en goedheid godsnamen, ofschoon de ene meer van hem zegt dan de andere, maar het hoogste werk van God is barmhartigheid. Dit betekent, dat God de ziel verplaatst in het hoogste en zuiverste, dat zij kan ontvangen: in de wijdte, in de zee, in een ondoorgrondelijke zee; daar verricht God barmhartigheid…’. (Preek: Populi eius.)

Voor mij heet God – is God – pure en oneindige barmhartigheid, en alle moraal – hoe bijbels of officieel kerkelijk ook onderbouwd – die hieraan niet voldoet, is dus goddeloos.

Ik ben het eens met Dirk van de Glind, die op de website van dagblad Trouw schreef:

‘Ik vind het uiterst onbarmhartig om tegen je homoseksuele medemens te zeggen dat hij of zij weliswaar door God geaccepteerd is, maar dat hij of zij nimmer haar of zijn liefde lichamelijk mag uiten.
Ik geloof niet dat God het doen zal, maar zelfs wanneer zij mij met donder te verstaan zou geven dat zijzelf achter de Nashvilleverklaring staat, dan hoop ik haar te zeggen dat ik dat zeer betreur. En ik hoop ervoor te durven kiezen met mijn praktiserende homoseksuele medemens naar de hel te gaan in plaats van eeuwig met een god en zijn benepen aanhangers te verkeren die zo weinig begrepen hebben van liefde’.
(Opinie; 10 januari 2019.)

Leo Raph. A. de Jong o.p.

Lees hier de omstreden Nashville Verklaring.

Bij de foto: deze week wapperde de regenboogvlag bij het Dominicanenklooster in Zwolle. Pastor Corinne van Nistelrooij gaf een toelichting aan het AD en De Stentor

Op zondagavond 13 januari organiseerden kerken, de gemeente Zwolle en belangengroeperingen een drukbezochte ‘Viering van Liefde’ in de Dominicanenkerk

viering van liefde zwolle