20 Juni 2017

'Gelukkig zij die leven van wat komt'

Ga naar overzicht

Deel op:

e leven in een tijd die draait om macht. Wat moet je dan met de houding die Jezus bepleit met de zaligsprekingen? Lekendominicaan Anneke Grunder ging te rade bij &Leven van wat komt’ van haar medebroeder Erik Borgman.

door Anneke Grunder o.p.

We leven in een tijd van prestatie- en productiedrang, en een president de opwarming van de aarde daaraan ondergeschikt maakt. Een tijd van geweld en terreur en van politici die juist dan groepen tegen elkaar opzetten of berekenend te werk gaan om meer kiezers te trekken

En tijd waarin het draait om macht! Wat moet je dan aan met de zaligsprekingen? Deze tekst heeft immers een totaal andere toon. Jezus kent kracht toe aan de menigte die hem volgt: de mensen die in nood zijn en geen macht hebben.

Onze medebroeder Erik Borgman heeft daar een mooi boek over geschreven: 'Leven van wat komt’. Vanuit verschillende maatschappelijke thema’s belicht hij de bevrijdende christelijke levenshouding. Vanuit dit gezichtspunt wil ik enkele 'zaligsprekingen’ nader bekijken.

Van Erik Borgman verscheen onlangs het boek &Leven van wat komt’.

Gelukkig de armen van Geest! De mensen die weten dat ze het niet alleen kunnen en die doordrongen zijn van het feit dat mens en dier en plantenwereld afhankelijk zijn van elkaar. In deze 'armoede’ is productie niet het hoofdthema, maar komt het besef dat het leven een geschenk is in alle volheid tot bloei.

Dan wordt werk een niet een werken ten koste van de aarde, maar een meewerken aan wat zich aandient. Gods rijk van saamhorigheid: alles in allen.

Gelukkig die verdriet hebben en daar niet overheen leven, maar er evenmin in blijven steken. Zij zijn in staat in de pijn de kansen te zien voor een waardig bestaan, een nieuwe menswaardige toekomst.

Zo zullen zij getroost worden vanuit de diepte die uit God is.

Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land beërven. Gelukkig degenen die niet naïef, maar wel zonder terughoudendheid vertrouwen dat in ieder mens het verlangen leeft naar de realisering van het goede.

Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Niet alleen en niet als eersten de mensen die protesteren tegen onrecht. Want hoeveel onrecht wordt er niet bestreden met onrecht?

Gelukkig de mensen die zich verbinden met slachtoffers, de pijn met hen uithouden, soms tot aan de wanhoop toe. Zo komen we ook ons eigen tekort op het spoor, de scherven die het kwaad aanricht.

Gelukkig de barmhartigen, die de morele plicht tot ontferming over kwetsbaren hoe dan ook hooghouden. Die zeggen: Wir schaffen das, omdat ze geloven dat het kan omdat het móet! Want alleen als we zekerheid en veiligheid geven, met alle risico’s van dien, zullen we zekerheid en veiligheid ontvangen.

Gelukkig de vredestichters, de mensen die zich niet laten overweldigen door angst, maar het gesprek zoeken met mensen met een andere visie, een ander belang, een andere strijd.

Die in hun 'tegenstanders’ hun broeder en zuster blijven zoeken, schepselen van God, op hoop van zegen. Zij zullen in hen God ontmoeten.

Dat alles gaat niet zonder moeite of gevaar. Want je stuit, zoals elk die profetisch handelt, op tegenstand. Maar, zegt paus Franciscus: hoewel jullie door velen behandeld worden als een last, een kostenpost, zijn jullie in werkelijkheid een gave. Jullie getuigen hoe een menslievende en barmhartige God die het kwaad en het onrecht omvormt tot een zegen voor allen.

Mogen wij ons in dat vertrouwen openen naar onze God die liefde is en naar de door hem geschapen wereld die onze liefde waard is.

*

Ontleend aan een overweging van Anneke Grunder tijdens een viering in de Kloosterhof rond het Dominicanenklooster Zwolle, op 17 juni 2017.

Zie ook: Boeksignalement: Leven van wat komt