28 September 2016

TGL over de verhouding geloof en wetenschap

Ga naar overzicht

Deel op:

et nieuwe nummer van het tijdschrift TGL gaat over de soms moeizame Pas de deux van geloof en wetenschap. &Een uitnodiging om verder te gaan’, zo schrijft hoofdredacteur Leo Oosterveen o.p. in zijn redactioneel.

door Leo Oosterveen o.p.

Veel mensen voelen aan dat hun geloof onder druk is komen te staan van het moderne (natuur)wetenschappelijke wereldbeeld. Biedt de wetenschap niet een veel betere verklaring voor al wat bestaat dan het geloof? Is geloof niet een 'overbodige hypothese’ geworden?

Zulke vragen roepen een volgende vraag op. Hoe verhielden en verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar en hoe moet het verder met die verhouding? En wat betekent dat dan weer voor mijn, ons geloof?

In dit nummer wordt de lezer fors 'bijgepraat’ over de geschiedenis van de relatie tussen geloof en wetenschap in de afgelopen zes, zeven eeuwen. Een geschiedenis die gaat van een samengaan, via een groeiende verwijdering naar een regelrecht conflict ('schepping of evolutie!’) of naar een boedelscheiding: wetenschap is het terrein van (soms zeer abstracte) rationele en empirische verklaringen van feiten en verschijnselen; geloof is het terrein van vertrouwen, van persoonlijke verandering, van morele keuzen, van zingeving en van het verstaan van fundamentele bestaanservaringen in het hier en nu – en dit alles in het licht van de geloofstraditie en de Schrift.

Dit TGL-nummer bevat pleidooien voor zo’n boedelscheiding. Maar is deze scheiding het definitieve einde van de relatie tussen beide? Hoewel de 'taalspelen’ van geloof en wetenschap fundamenteel verschillen, naderen ze elkaar toch, zo stelt een auteur, rondom een 'open plek’, die – opnieuw – uitnodigt tot een gesprek, een dans, een pas de deux. Wetenschap en geloof zitten in hetzelfde schuitje en staan voor de uiteindelijke ongrijpbaarheid van de werkelijkheid.

Is dit samenzijn 'rondom de leegte’ de uiterste positie van de onderlinge toenadering? U treft een pleidooi aan om verder te gaan. Zo inspireren moderne biologie en procesfilosofie om theologisch en gelovig een nieuwe visie op de schepping en op God als schepper te ontwikkelen. En een verdergaand gesprek tussen geloof en wetenschap is ook daarom op zijn plaats, omdat beide 'waarheid’ op het oog hebben (of dienen te hebben).

De bijdragen nodigen de lezer uit zelf na te denken over geloof en wetenschap en om een stap voorbij de eigen schroom te zetten ten aanzien van de moderne wetenschappen en hun impact.

Leo Oosterveen o.p.

tgl-4-2016

Inhoud

Edito: Leo Oosterveen: Pas de deux

Frans Maas: Obstakels voor een verhouding tussen wetenschap en geloof

Palmyre Oomen: De verzelfstandiging van de natuurwetenschap: theologische en natuurwetenschappelijke achtergronden

Palmyre Oomen: Theologische perspectieven op de natuurwetenschap

André Cloots: Het christendom als zelf een weg naar onttovering?

Herman De Dijn: Wetenschap en ethiek – wetenschap en religie

Taede Smedes: Dansend rond een open plek: over het constitutieve verschil tussen geloof en natuurwetenschap

Palmyre Oomen: Schepping

Frans Maas: Natuurwetenschap en religie – gegrepen door ongrijpbare werkelijkheid

René Munnik: Religie en wetenschap volgens Bruno Latour

Erik Borgman: Wetenschap als expressie van geloof

Bestellen:

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, nr. 2016/3, themanummer Nergens gewenst. Vluchtelingen en migranten op onze weg.

Voor verdere informatie over TGL zie www.tgl.be.
Besteladres Nederland:ahmmetz1941@kpnmail.nl.
Besteladres België: abonnementenTGL@kerknet.be of info@tgl.be.

Kosten per los nummer: 7,95 plus verzendkosten.