21 Maart 2016

God dienen én Gods volk dienen

Ga naar overzicht

Deel op:

an het begin van de Goede Week verzorgt zr. Margo Verspeek o.p. de lectio op de internationale site: dagelijks schriftlezing, studie, meditatie en gebed. Vandaag: Jesaja over dienaar zijn. Een vertaling.

Klik hier voor de dagelijkse lectio op de internationale dominicanensite. In het Engels, ook in het Frans en Spaans beschikbaar.

Margo Verspeek o.p. is dominicanes van Catharina van Siena van King William’s Town, Zuid-Afrika. Ze woont in Venlo.

Lectio

Jesaja 42, 1-7

Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.

Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.

Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.

Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.

Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.

Zo spreekt de HEER God,
die de hemel geschapen en uitgespannen heeft
en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt,
die adem geeft aan de mensen die er wonen
en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat.

Ik, de HEER, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;

om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.

Studium

Jesaja, die beschouwd wordt als de grootste van de profeten, werd geboren omstreeks 765 voor Christus, in een aristocratische familie in Jeruzalem. In het jaar dat koning Uzzia stierf werd hij geroepen tot profeet, terwijl hij in de tempel was. Het boek Jesaja beslaat drie verschillende periodes in de geschiedenis van Israël. Het eerste deel, hoofdstukken 1-39, gaat terug op Jesaja zelf en bevat profetieën in de periode voor de Babylonische ballingschap.

Het deel dat we vandaag lezen is uit het tweede deel van Jesaja, de hoofdstukken 40-55, die bekend staan als het Boek van Troost van Israël. De tekst troost een onderdrukt volk, dat wegkwijnt in ballingschap. Het spreekt over het herstel van het volk en de heilige stad Jeruzalem in een nieuwe exodus, die glorieuzer zou zijn dan de eerste. Als een nieuwe schepping.

Dit gedeelte van Jesaja bevat vier bijzondere gedichten die bekend zijn ??als de Liederen van de Dienaar van de Heer. (41,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12). Ze beschrijven een perfecte dienaar van God, die voorbestemd is om het volk uit ballingschap terug te brengen, om een ??licht voor de volken te zijn, om het ware geloof te prediken, om voor de zonden van het volk te boeten door zijn dood en verheerlijkt worden door God. Deze tekst is onderdeel van de derde van de vier &Liederen van de Dienaar van de Heer’.

Meditatio

Jesaja ziet de missie van de dienaar als het troosten van de vermoeiden, door gebruik te maken van de gave van het woord, die hij kreeg door gehoorzaam te zijn aan Gods woord.

De armen van zijn volk zijn als geknakt riet, als een kwijnende vlaspit die bijna uitgeblazen wordt. De dienaar van de Heer moet hen hoop geven. Zijn hart en oren staan altijd wijd open, om niets te missen van wat de Heer hem vertelt. Hij weet dat luisteren naar Gods woord een grote verantwoordelijkheid geeft. Hij moet lijden en vernederingen ondergaan vanwege de boodschap die hij verkondigt. In naam van God onthult hij het onrecht van degenen die anderen uitbuiten, wijst hij elke vorm van corruptie af, of die nu politiek of religieus of moreel van aard is. He wordt gegeseld, gemarteld, beledigd en bespuugd.

Heeft Jesaja het over een historische persoon? Hij spreekt zodanig dat mensen die na hem komen herkend kunnen worden als dienaren van God. Beantwoordt Martin Luther King of Steve Biko niet volledig aan dit beeld van de dienaar?

In ieder geval hebben de evangelisten deze teksten gelezen als vervuld door Jezus van Nazareth. Zij begrepen dat Jezus’ leven en lijden een inzet is voor gerechtigheid en vrede, en een zegen voor ons.

Wij zijn geroepen om dienaar van God te zijn in de geest van Jezus de Christus. Wetend dat onze hulp komt in de naam van de Heer.

Oratio

Liefhebbende God, we herinneren ons het leven en het lijden van Jezus. Bevrijd in uw barmhartigheid zij die lijden aan de wreedheid van anderen. Heel het hoofd en het hart van degene die anderen pijn doet. Geef ons de moed en het vertrouwen om Jezus te volgen door u te dienen en de mensen met wie we leven. We vragen dit door Jezus, uw zoon. Amen.

Contemplatio

De Heer dienen zonder Gods volk te dienen leidt nergens toe.

*

Klik hier voor de dagelijkse lectio op de internationale dominicanensite. In het Engels, ook in het Frans en Spaans beschikbaar.