19 November 2015

Tafelgebed in oorlogstijd

Ga naar overzicht

Deel op:

oe vier je eucharistie, de dankmaaltijd, in tijden van strijd? In het vorige week verschenen laatste werk van Edward Schillebeeckx staat ook een door hem geschreven Tafelgebed in oorlogstijd. &Het valt ons moeilijk een dankgebed uit te spreken…’

Klik op de afbeelding voor informatie over dit boek.

Waarlijk, eeuwig-goede God,
het is goed en passend,
U steeds en overal dank te zeggen,
door Jezus Christus, onze Heer.

Maar het valt ons in deze uren moeilijk,
een dankgebed uit te spreken,
wanneer ons hart, veeleer dan van dank,
vervuld is van klachten,
woede en smeekbeden.

Het werk van Uw handen
wordt door oorlog verminkt;
er heersen ellende en dood,
radeloosheid, zelfs wanhoop.

Onschuldigen en kleinen vallen ten offer,
duizenden en duizenden vluchten,
worden weggejaagd of gedeporteerd.

Menselijke blindheid en kortzichtigheid,
macht, eigenbelang en vijandsbeelden,
– schuld van gisteren en schuld van vandaag –
dat alles krijgt het aanschijn van een onherkenbaar gedrocht,
dat de gezochte weg naar vrede verspert.

Toch blijven wij belijden,
dat Gij zijt de Heer van de geschiedenis.
Al verstaan wij onszelf niet,
schepselen die uw schepping verminken,
mensen, door U geschapen naar uw beeld en gelijkenis.

*

Klik hier voor de volledige tekst van het tafelgebed, zoals dat ook te vinden is in het boek Verhalen van een levende: Tafelgebed in oorlogstijd

Eerder verscheen: Herman Wijffels: 'Schillebeeckx zag ver vooruit’