14 Januari 2014

Pleidooi voor vrijwillige armoede

Ga naar overzicht

Deel op:

nderkennen dat je met lege handen staat en dat je leeft in verbondenheid met en in het licht van de ander. Dat bepleitte lekendominicaan en theoloog Thijs Caspers bij zijn nieuwjaarsrede voor de KNR, de Konferentie Nederlandse Religieuzen. &Economie is een poging het goede leven vorm te geven.’

Thijs Caspers

Thijs Caspers werkt voor het VKMO, het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties en is een van de auteurs van de pastorale brief die dit jaar zal verschijnen in het kader van het KNR-jaarthema 2014 Geroepen om te delen – vrijwillige armoede als gave aan een wereld in crisis.

Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KNR op 9 januari in Den Bosch sprak hij een prikkelende nieuwjaarsrede uit, waarin hij de religieuzen duidelijk maakte dat zij de wereld nog steeds iets te bieden hebben, door te laten zien dat vrijwillige armoede ruimte maakt om te luisteren, voor onderlinge verbondenheid en voor de verhalen en de bijdragen van de kleinen en kwetsbaren.

Volgens Thijs moeten we anders kijken naar wat economie is en waartoe zij dient: economie is geen voorwaarde voor onze samenleving, maar &is zelf een vorm van cultuur en een poging het goede leven te dienen en mede vorm te geven’. En dus is de &vraag naar de mate waarin zij het mogelijk maakt zorg te bieden aan mensen die het nodig hebben, een centraal criterium in de beoordeling van de economie.’

&Als economie het leven dient en niet andersom, dan plaatsen wij economie als zodanig in een geheel ander licht. Dan zijn mensen – om het met Thomas van Aquino (1225-1274) te zeggen – geroepen aan Gods goedheid deel te nemen en de deelname van anderen te bevorderen. Het goede leven is dan altijd een gedeeld leven met anderen. Hierin staat niet zozeer de 'cultus rondom het individu’ centraal, maar het inzicht dat u en ik onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om te komen tot een goed en gelukkig leven.’

Tijdens de bijeenkomst bracht zr. Martha Verstraeten osb in reactie op Thijs Caspers’ rede de benedictijnse traditie van matigheid in, om na te denken over de economie. &De echte crisis is van binnen, als je om welke reden dan ook, aan de grond zit. Wie zich bindt aan de gemeenschap weet zich afhankelijk en dient genoegen te nemen met het gegevene.’

Econoom en FKR-lid Jan Koonings legde in zijn reactie de nadruk op de noodzaak om na te denken over een meer rechtvaardige verdeling van schaarse goederen en noemde als bronnen van inspiratie organisaties als Oikocredit en de Triodosbank en mensen als Herman Wijffels, René Grotenhuis en Arjan Broers.

Klik hier voor het volledige verslag van de KNR-bijeenkomst.

Klik hier om de volledige rede van Thijs Caspers te lezen.