25 Oktober 2011

Steun voor Forum Levenslang

Ga naar overzicht

Deel op:

et Dominicaans BesturenBeraad, het overkoepelend orgaan van de dominicaanse zusters, broeders en leken in Nederland, stelt zich achter het Forum Levenslang. Deze samenwerking van juristen, medici, gedragswetenschappers en pastoraal werkers pleit voor een meer humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf.

Het Forum pleit er onder meer voor dat veroordeelden, in afwijking van wat nu in Nederland gebruikelijk is, niet ieder perspectief op terugkeer in de samenleving wordt onthouden.

Stelling
De dominicaanse besturen stemmen in met de stellingname van het Forum Levenslang zoals die op de website van deze stichting (www.forumlevenslang.nl) staat te lezen: &Dit wil niet zeggen dat elke levenslanggestrafte op den duur weer in vrijheid moet worden gesteld. Zo zullen veroordeelden die een blijvend gevaar voor de samenleving vormen daarin niet kunnen terugkeren.’
&In gevallen echter waarin het recidiverisico niet langer reëel is (bijvoorbeeld doordat de veroordeelde tot inkeer is gekomen of heeft meegewerkt aan een behandeling), kan dat anders zijn. Daarom moet de veroordeelde er aanspraak op kunnen maken dat na verloop van tijd – als sinds de aanvang van de tenuitvoerlegging een substantiële periode is verstreken – wordt onderzocht of de noodzaak tot het voortduren van de detentie nog aanwezig is.’

Gedachten en gebed
Het Nederlandse strafrechtssysteem biedt naar de mening van het dominicaans BesturenBeraad geen goed antwoord op het onrecht en geweld dat mensen elkaar aandoen. Het systeem draagt niet bij aan een betere samenleving en zeker niet aan betere mensen na hun strafperiode. Het strafsysteem is zelfs inhumaan ten aanzien van levenslang gestraften.
Het Beraad hoopt en bidt daarom dat inspanningen van het Forum hun weg mogen vinden naar de wetgevers en rechtshandhavers in ons land. De leden van de dominicaanse beweging zijn in gedachten en gebed bij hen die zich het lot van gevangenen aantrekken en hen terzijde staan en nabij zijn.

Compassie
Aanleiding voor deze verklaring van het Dominicaans BesturenBeraad was de recente publieke commotie rond vrijlating van langgestraften. Compassie maakt deel uit van de kern van de dominicaanse zending en ligt ten grondslag aan de missie van veel congregaties: wij allen zijn geroepen om naar de hele mens te kijken, om in ons denken en doen vergeving een plaats te geven en daarmee ruimte te scheppen voor een tweede kans voor elke mens.

Deze verklaring is verstuurd naar de Stichting Forum Levenslang, de fracties in de Tweede en Eerste Kamer en de pers.