17 Juni 2008

Bisschoppelijke brief als antwoord op Kerk en Ambt

Ga naar overzicht

Deel op:

e Nederlandse bisschoppen publiceren vandaag de brief &Kerk, Eucharistie en Priesterschap’. De brief bevat &hoofdlijnen van antwoorden op nieuwe vragen die de afgelopen jaren gerezen zijn’, zoals de tekst stelt. In feite echter gaat het herderlijk schrijven in discussie met de brochure Kerk & Ambt, die de Nederlandse dominicanen eind augustus vorig jaar publiceerden.

De bisschoppen lieten toen bij monde van kardinaal Simonis weten dat het discussiestuk &volstrekt in strijd is met het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk’.
Op dringend verzoek van de kardinaal en de eigen orde zegden de dominicanen toen een geplande studiedag af. Wel boden ze de bisschoppen aan om samen een studiedag te organiseren. De bisschoppen wilden echter eerst zelf inhoudelijk nader reageren. Dat gebeurt met de brief &Kerk, Eucharistie en Priesterschap’.
De Nederlandse dominicanen laten in een eerste reactie weten blij te zijn te lezen dat de bisschoppen hun zorgen over de toekomst van de parochies in Nederland delen. Ze zullen het herderlijk schrijven van de bisschoppen, dat ze nog niet hebben ontvangen, aandachtig lezen.

Gedeelde zorg
In de inleiding van hun brief schrijven de bisschoppen dat zij zich ook zorgen maken over de toekomst van de parochies. Ze beschouwen kwesties als het priestertekort, teruglopend kerkbezoek en sluiting van kerkgebouwen &in een bredere context van een geloofscrisis en een navolgingscrisis, ja van een bepaalde cultuurcrisis’, aldus de brief.
De bisschoppen pleiten voor een verdieping van het geloofsleven van onze gemeenschappen, en voor het vasthouden aan een &solide katholieke theologie’ om verbonden te blijven &met de katholieke Kerk in andere landen, met de wereldkerk en met name met het katholieke leerambt’.

Eucharistie en sacrament
In de brief wordt ondermeer ingegaan op de ontwikkelingen in de Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de kerkvisie die daaruit is voortgekomen. Verder behandelen de bisschoppen de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven en vragen ze met nadruk aandacht voor de diepere betekenis van de Eucharistie. Daarna staan ze uitgebreid stil bij het feit dat het priesterambt niet slechts functioneel, maar vooral sacramenteel van karakter is. Van daaruit kijken de bisschoppen naar de toekomst van de Kerk en de uitdagingen waar de bisdommen en parochies de komende jaren voor staan.

Vrijwilligers
Als belangrijkste elementen voor de vitalisering van parochies noemen de bisschoppen op de eerste plaats de inzet van de vele toegewijde vrijwilligers. Daarnaast schrijven ze veel waarde te hechten aan de opkomst van nieuwe kerkelijke bewegingen, &Small Christian Communities’ en manifestaties als de Wereldjongerendagen. Een heel belangrijk instrument bij de opbouw van krachtige parochies vormt volgens de bisschoppen de persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsverdieping en de missionaire en diaconale dynamiek.

De bisschoppelijke brief wordt dezer dagen verspreid onder parochiebesturen, priesters, diakens en pastoraal werkers en werksters en de religieuze instituten.

De bisschoppelijke Brief 'Kerk, Eucharistie en Priesterschap’ is een uitgave van het Secretariaat RKK. Bestellen: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, e-mail: bestel@rkk.nl, tel.: 030 2326909. Prijs: € 2,- (exclusief verzendkosten).